Aktuality

Sú knihy a knižnice potrebné aj v dobe informačnej spoločnosti?

23

V čase nástupu nových technológii do knižníc, audiovizuálnych dokumentov a konkurencie internetu, kde sa dajú nájsť informácie už takmer zo všetkých oblastí, je postavenie knižníc stále ťažšie. Knihy voňajúce papierom a tlačou v dobe informačnej spoločnosti prestávajú byť moderné.

Natíska sa aj otázka, či sú knižnice vôbec potrebné, keďže k informáciám sa dá dostať najrôznejšími cestami a z tohto dôvodu využívanie ich služieb, v prípade potreby získania nových vedomostí, nie je nevyhnutné. Ľudia poväčšine z časových dôvodov uprednostňujú také informácie, ktoré sú pre nich ihneď dostupné, aj keď oproti zdrojom získaným z knižnice nie sú natoľko kvalitné. Ďalším obrovským negatívom súčasnosti je tiež problematika nečítania a čitateľská negramotnosť, zvlášť v kategórii mladej generácie.

No aj napriek moderným informačným technológiám ostáva čítanie základnou stratégiou nadobúdania vedomostí a odborných znalostí a všeobecne je prínos čítania pre každého človeka absolútne nespochybniteľný.

Kým v minulosti bolo primárnou úlohou knižníc zabezpečovať výpožičný proces – absenčný, prezenčný, dnes sa menia na komunitné centrá a miesta stretávania sa ľudí s rôznymi záujmami a potrebami, ktorých sa snažia prilákať prostredníctvom besied, výstav, kurzov či iných podujatí, najmä však kvalitného knižničného fondu. Teda ak chcú osloviť nielen mladých čitateľov, ale každého potenciálneho používateľa, mali by pozornosť sústrediť na dostupnosť a bohatosť svojich zbierok, predovšetkým však na sústavné a systematické doplňovanie fondu novými pútavými a hodnotnými dokumentmi. Najväčším paradoxom ale je, že v čase, keď hlavne deti a mládež prestávajú čítať, práve nedostatok financií na nákup spôsobuje čoraz väčšiu priepasť medzi knihou a jej čitateľom, čo, samozrejme, vedie k poklesu funkčnosti knižnice.

Na základe žiadosti o poskytnutie príspevku z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na dotáciu projektu Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta bol poskytnutý mestu Kežmarok príspevok vo výške 3 500 eur na nákup knižničného fondu pre Mestskú knižnicu. Z takto získaných prostriedkov sa zakúpilo 292 knižničných jednotiek a uhradilo predplatné na periodiká Fifík, Stromáčik a Predškolská výchova. Knižný fond sa doplnil literatúrou pre dospelých v počte 169 ks a literatúrou pre deti a mládež v počte 123 ks. Celkovo sa čitatelia môžu tešiť na 569 noviniek, ktoré pribudli do zbierky knižnice v minulom roku.

Jana Schönová