Aktuality

V Kežmarku budú školiť seniorov v digitálnych zručnostiach

10

Seniori veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Mesto Kežmarok chce tejto skupine svojich obyvateľov pomôcť a sprostredkovať im výuku bezplatných digitálnych kurzov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR realizujú národný projekt s názvom Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Cieľom je vytvoriť a uviesť do používania komplexnú testovaciu a vzdelávaciu IT platformu, ktorá prispeje k udržateľnosti celoživotného vzdelávania a výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností vybraných cieľových skupín. Zameriava sa pri tom na seniorov vo veku od 65 rokov, na tých, ktorým bol priznaný starobný alebo invalidný dôchodok, a tiež na zamestnancov verejnej správy od 55. roka ich života.

„Vidíme, že vzdelávanie v tejto oblasti je v dnešnej dobe nevyhnutné. Doba je neúprosná, stále sa vyvíja, takmer každé odvetvie sa dnes digitalizuje. Usilujeme sa preto o motiváciu seniorov k správnemu používaniu digitálnych technológií v praxi. Nejde len o prácu s počítačom, ale aj o to, aby vedeli využiť technológie vo svoj prospech, aby boli schopní vidieť a vnímať ich pridanú hodnotu a uvedomovali si, do akej miery im vedia zjednodušovať život,“ povedal primátor Ján Ferenčák.

Mesto Kežmarok bolo do projektu oslovené, pričom odborným garantom je Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. „Naša škola je akýmsi odborným a technologickým garantom celého projektu. Keďže sme prítomní vo viacerých regiónoch, tak sme si ako na jeden z prvých regiónov, kde by mal tento projekt štartovať, spomenuli na Kežmarok. Som rád, že mesto aj primátor tento projekt podporujú rovnako, ako podporil nás, keď sme pred niekoľkými rokmi v Kežmarku začínali. Považujem za morálnu povinnosť a zodpovednosť mu tú ústretovosť nejakým spôsobom vrátiť,“ povedal rektor vysokej školy Ľuboš Cibák.

Vzdelávacie školenia budú prebiehať v mestských priestoroch, pričom lektori budú seniorov školiť v menších skupinách, aby sa im mohli dostatočne venovať. Do projektu sa môžu prihlásiť všetci seniori s rôznymi úrovňami digitálnych zručností bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, prípadne iných združení.

Barbora Sosková