Aktuality

Vzdelávajú hravou formou

06_10

Materská škola Cintorínska 3 má dlhoročnú tradíciu a jej vznik sa datuje do školského roku 1969/1970. V tomto školskom roku ju bude navštevovať 94 detí v štyroch triedach s celodennou prevádzkou.

Filozofiou materskej školy je vytvoriť tvorivo-humanistické prostredie, školu rodinného typu s farebnou paletou činností a aktivít, teda prostredie flexibilné, bohaté na zážitky a skúsenosti, ktoré budú viesť k získavaniu základných kľúčových kompetencií potrebných pre ďalšie vzdelávanie. Do výchovno-vzdelávacieho procesu chceme zahrnúť nové koncepcie vzdelávania zamerané na emocionálnu, environmentálnu, zdravotnú a regionálnu výchovu,“ povedala Slavka Jezerčáková, riaditeľka materskej školy.

Implementáciou programu na rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti emocionálnej inteligencie a správania, zameranej na jedinečnosť, otvorenosť, empatiu a prosocionálne správanie, chce škola vzdelávať v spomínanej emocionálnej výchove. Materská škola je zameraná na rozvoj environmentálneho cítenia, podporuje vzťah detí k poznávaniu prírody. Hravými metódami a aktivitami formuje u detí pohľad na prírodné bohatstvo. Jej výnimočnosťou je veľký areál školského dvora, ktorý ponúka dostatok priestoru na realizáciu aktivít v prírode. „Sme zaradení do projektu Zelená škola, kde sme získali certifikát a vlajku Zelenej školy,“ opísala Jezerčáková. Škola je taktiež zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie, zdraví životný štýl v projekte Zdravá škola. Tradíciu starých rodičov žijúcich pod Tatrami zase deti spoznajú na regionálnej výchove, na ktorej im predstavujú ľudové tradície v našom meste a okolí, historické pamiatky a budovy. Žiaci tejto materskej školy vystupujú často práve s ľudovým spevom a tancom.

Materská škola je situovaná v prostredí, ktoré ponúka široké možnosti na plnenie enviroprojektov, kultúrnych a športových podujatí. „Prírodné prostredie a zaujímavé lokality, rovnako aj dlhoročná spolupráca s našimi rodičmi a ostatnými inštitúciami v našom meste, poskytuje dostatok priestoru a možností na sebarealizáciu detí aj učiteľov,“ povedala Jezerčáková. Predpokladom úspešného rozvoja každej školy je spolupráca s rodičmi. „Prioritou spolupráce s rodičmi je forma komunikácie, spoločné aktivity a vystúpenia detí pre rodičov, čím zabezpečujeme bližšiu priazeň a úzku spoluprácu. V minulom školskom roku sme uskutočnili množstvo aktivít, podujatí a vystúpení, ktoré sú pre nás dôležité, pretože odzrkadľujú našu prácu, tvorivosť a zároveň sa môžeme pochváliť, aké úžasné veci sa dajú dokázať s našimi detičkami,“ zakončila Jezerčáková.

Text a foto: Ondrej Miškovič