Aktuality

Zdravá zeleň v meste prináša radosť ale i bezpečie

04

Stromy chránia pred vetrom, no vedia aj spôsobiť škody. Samospráva na jar vykonala viaceré výruby stromov, ktoré čoskoro nahradia nové zdravé stromy. Novinkou pre občanov bude možnosť zakúpenia kompostu vyrobeného priamo v Kežmarku.

Výrub zelene v meste potrebný pre zachovanie bezpečnosti

Výrub drevín napadnutých grafiózou bol zrealizovaný vo viacerých lokalitách. Napríklad v parkoch pri tanku a hrade, v Materskej škole na Možiarskej ulici a v lokalite Nižná brána.

Dreviny v parku pri tanku boli vyrúbané z dôvodu napadnutia stromov grafiózou – v letnom období vykazovali stratu vitality a presychanie koruny. Stromy napadnuté grafiózou boli vyrúbané z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Grafióza napadá pletivá, čo spôsobuje vysychanie konárov a postupne odumiera celý strom. Toto ochorenie sa rýchlo rozširuje, preto je dôležité takto napadnuté dreviny odstraňovať. V najbližšom období je plánovaná i výsadba nových stromov, ktoré skrášlia naše mesto.

Stromy na cintoríne chránia okolo stojace bytovky

Pri každodennej práci sa musia hrobári v tomto veternom období venovať aj zbieraniu konárov spadnutých na chodníky starého historického cintorína.

„Nie som meteorológ, ale myslím si, že kežmarský cintorín má jednu veľkú výhodu, že je to medzi bytovkami a bytovky slúžia ako vetrolamy. Sedem suchých stromov na starom historickom cintoríne je potrebné orezať,“ pripomenul Dziak  z Pohrebných a cintorínskych služieb Pieta Kežmarok. Neodmysliteľnou súčasťou nášho cintorína je i ďateľ, ktorý funguje aj v zime. Starý cintorín je preplnený a podľa slov hrobárov prekopaný, čo sťažuje výkopy a pri kopaní občas hrozí aj zosypanie či zosunutie vedľajšieho hrobu, čo si vyžaduje veľkú opatrnosť, ale i skúsenosť pri príprave miesta posledného odpočinku. Nezodpovedanou otázkou ostáva, či stromy na mieste starého cintorína sú staršie ako samotný cintorín.

Kežmarský kompost čoskoro realitou

Stavebné práce na kežmarskej kompostárni trvali od apríla 2021 do júla 2022. Cieľom projektu bolo dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Kežmarok. Projekt zahŕňal výstavbu modernej technologickej kompostárne a nákup techniky nevyhnutnej na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zakúpené zariadenia umožnia triedenie, zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a jeho zhodnotenie na kompost, ktorý bude následne využívaný pre potreby mesta a jeho obyvateľov.

Kompostáreň pomocou najmodernejšej technológie bude slúžiť na zhodnocovanie druhov odpadu, akými sú: biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z komplexnej a individuálnej bytovej výstavby, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Takže samotné Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok budú údržbou zelene v meste zásobovať kompostáreň, z ktorej si následne kompost zoberú na ďalšie zhodnocovanie zelene v meste.

„Kompostáreň je skolaudovaná, momentálne v skúšobnej prevádzke, a až po schválení prevádzky veterinárnou správou a odborom životného prostredia pôjde do plnej prevádzky. Po získaní potrebných certifikátov na bezchybnosť kompostu ho budeme ponúkať organizáciám mesta a, samozrejme, aj občanom,“ povedal Peter Gaži, riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok.

Ondrej Miškovič, Foto: Martin Jankura