Aktuality

Zdravotníci kežmarskej nemocnice absolvujú študijný program neodkladnej podpory životných funkcií

4. kurz Merea KK

Permanentné vzdelávanie je pre oblasť zdravotníctva nevyhnutnou súčasťou. Všetci zdravotníci
z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, postupne absolvujú 8-
hodinový študijný program pre zdravotnícky personál, ktorý sa bude týkať neodkladnej podpory
životných funkcií. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, kedy si môžu svoje zručnosti
a vedomosti precvičiť aj na tréningových figurínach.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku si prostredníctvom spoločnosti AGEL Merea pripravila
pre zdravotníkov nemocnice vzdelávací študijný program. „Vzdelávanie je pre zdravotníkov
neoddeliteľnou súčasťou. Počas ôsmich hodín budú postupne absolvovať teoretickú a praktickú časť
kurzu, tzv. „študijný program neodkladnej podpory životných funkcií“, počas ktorého budú využívať aj
materiálno-technické vybavenie pozostávajúce z tréningovej figuríny, základných zdravotníckych
pomôcok či AED – automatického externého defibrilátora. Študijný program začal prvým kurzom
a bude pokračovať až do konca mája, do kedy by mali kurz absolvovať už všetci zdravotníci,“
informuje námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti kežmarskej nemocnice Mgr. Veronika
Nadžadyová.
Cieľom študijného programu je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností
potrebných na riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového a úrazového pôvodu ohrozujúcich
život a zdravie. Absolventi programu budú ovládať všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri
úrazoch či neúrazových náhlych príhodách, s ktorými súvisí polohovanie, vyslobodzovanie,
premiestňovanie či mobilizačné techniky. Dôležitým bude aj ovládanie poskytnutia
kardiopulmonálnej resuscitácie dospelým a detským pacientom, vrátane použitia AED.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa AGEL SK
martina.pavlikova@agel.sk
+421 911 169 377

Galéria