Aktuality

Zrekonštruovaná reduta a zvonica zabojujú v súťaži o cenu Fénix

311627558_1805956336404892_6732541718520895859_n

Súťaž Fénix je jednou zo súťaží, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Vyhlásenie 16. ročníka prestížnej súťaže Fénix – kultúrna pamiatka roka sa uskutočnilo 2. novembra minulého roku. Mesto Kežmarok sa do tejto súťaže zapojilo so zrekonštruovanými národnými kultúrnymi pamiatkami redutou a zvonicou. Do súťaže bolo možné prihlásiť tie, v ktorých bol proces komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo ucelenej časti národnej kultúrnej pamiatky ukončený v rokoch 2021 a 2022.

Počas 16. ročníka súťaže budú ministerkou kultúry na návrh odbornej poroty udelené maximálne tri ceny Fénix – kultúrna pamiatka roka. Okrem toho udelí odborná porota aj čestné uznanie. Na základe hlasovania verejnosti bude udelená cena Fénix – Cena Nadácie SPP. Partneri súťaže zároveň udelia aj titul Adept na cenu Fénix – kultúrna pamiatka roka.

Laureáti 16. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Fénix – kultúrna pamiatka roka priamo z rúk ministerky kultúry SR a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP, ktorá spolu s SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Odborná porota má zároveň právo udeliť titul čestné uznanie, ktoré môže získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky.

Okrem vyššie uvedených cien udelí generálny partner súťaže Nadácia SPP cenu Fénix – Cena Nadácie SPP. Cena bude udelená na základe výsledkov hlasovania verejnosti za najkrajšiu obnovenú/zreštaurovanú pamiatku.

Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú právo na základe spoločného rozhodnutia vybrať pamiatku nachádzajúcu sa v prebiehajúcom procese obnovy/reštaurovania a udeliť jej vlastníkovi titul Adept na cenu Fénix – kultúrna pamiatka roka. Cieľom udelenia tejto ceny je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v procese obnovy, upozorniť verejnosť na túto národnú kultúrnu pamiatku a proces jej obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po jej úspešne ukončenú obnovu.

Spôsob hlasovania

Hlasovať v tejto súťaži bude môcť, samozrejme, aj verejnosť. Spustenie hlasovania za najkrajšiu obnovenú/zreštaurovanú pamiatku bude najneskôr 15. marca. Hlasovanie sa uzatvorí 14. apríla a výsledky budú vyhlásené 20. apríla. V súťaži Fénix – kultúrna pamiatka roka budú súťažiť naše dva kežmarské zrekonštruované skvosty – reduta a zvonica.


Reduta

Kežmarská reduta bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 1981. Ide pôvodne o renesančnú budovu, ktorá za svojimi múrmi ukrýva množstvo príbehov. Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky na Hlavnom námestí bola zrealizovaná na základe úspešne podaného projektu v marci roku 2021. Súčasťou boli opravy a nátery fasády, omietok, výmena pieskovcových obkladov sokla a pilierov, výplní dverných a okenných otvorov, kompletná výmena strešnej krytiny a poškodených častí krovu. Súčasťou fasády je nástenná maľba, ktorá si vyžadovala reštaurátorský prieskum a následné reštaurátorské opravy. V júli 2021 počas rekonštrukčných prác vežičky objavili sklenenú fľašu s viac ako 200-ročnými artefaktmi, ktoré boli na pergamenovom papieri napísané v latinčine, doplnené historickou rytinou mesta a Vysokých Tatier.


Zvonica

Kežmarská zvonica, ktorá bola postavená v roku 1591 v blízkosti Baziliky sv. Kríža, je najstaršia a patrí medzi najkrajšie na Spiši. Rekonštrukčné práce sa začali v marci roku 2021. Prvá fáza rekonštrukcie zahrňovala opravu, nátery fasády, položenie zámkovej dlažby a rekonštrukciu nástennej maľby. Súčasťou druhej fázy projektu boli rekonštrukčné a reštaurátorské práce zamerané na sgrafitovú výzdobu a historické omietky. Tiež bol zrenovovaný aj kamenný portál so schodmi. Zvonica bola naposledy rekonštruovaná v roku 1999. „Pre nás je zvonica dedičstvom a je potešením, keď sa nám podarí takýto skvost, národnú kultúrnu pamiatku, obnoviť. Touto renováciou bude ďalej plniť svoj účel, zachovali sme ju pre ďalšie generácie a zároveň sa stáva jednou z historických dominánt mesta,“ zhodnotil rekonštrukciu primátor mesta Ján Ferenčák. Projekt bol financovaný nielen zo zdrojov mesta, ale aj z dvoch výziev Prešovského samosprávneho kraja v hodnote takmer 250-tisíc eur.


Miroslava Petríková, foto: Peter Cintula