Aktuality

Občanom pri hľadaní zamestnania pomáhajú štátne inštitúcie

05 (1)

Začiatok roka je vždy spojený s bilancovaním toho starého a výzvami na ten nový. Okres Kežmarok patrí medzi okresy s najvyšším počtom nezamestnanosti. Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese Kežmarok je k 1. januáru 5 761 osôb, z toho disponibilných je 4 852 osôb. Občanov z marginalizovaných skupín je 4 008. Podľa štatistických údajov k 30. novembru bola miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Kežmarok na úrovni 10,19 percenta, z toho je približne 68 percent občanov z marginalizovanej skupiny.

Čo robiť po ukončení štúdia

Evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie. „Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin – do 31. augusta v danom roku. Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia na vysokej škole. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška,“ informovala riaditeľka odboru služieb nezamestnanosti ÚPSVaR v Kežmarku Zlatica Čubanová.
Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení štúdia, musí si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt. Obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržuje a je mimo adresy trvalého pobytu; nie je potrebné ho zdokladovať žiadnym listinným dokumentom. „Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do desiatich kalendárnych dní po ukončení štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ doplnila Čubanová.

Čo robiť po strate zamestnania

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie. „Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade a má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný, môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,“ priblížila Čubanová. Žiadosť si občan podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu. Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do desiatich kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiada o zaradenie po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.
Zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie na úrade a poučí ho, že žiadosť o zaradenie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občanovi stále zostáva aj možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Hľadáte si prácu? Úrad vám pomôže
ÚPSVaR v Kežmarku na zlepšenie zamestnanosti poskytuje informačno-poradenské a odborno-poradenské služby, realizuje projekty a programy zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce v regióne. „V roku 2023 bolo podporených viacero národných projektov, ktorých podporované obdobie bolo do 31. decembra 2023. V prvom kvartáli 2024 očakávame nové národné projekty. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok intenzívne spolupracuje so zamestnávateľmi, so samosprávou a Okresným úradom Kežmarok,“ uzavrela Čubanová.

Ondrej Miškovič


Úradné hodiny v Kežmarku

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok:
pondelok 8.00 – 15.00 hod., utorok 8.00 – 15.00 hod., streda 8.00 – 16.30 hod., štvrtok 8.00 – 15.00 hod., piatok 8.00 – 14.00 hod.

Matričný úrad Kežmarok, Hlavné námestie 3, Kežmarok:
pondelok 8.00 – 15.00 hod., utorok 8.00 – 15.00 hod., streda 8.00 – 16.30 hod., štvrtok 8.00 – 15.00 hod., piatok 8.00 – 14.00 hod.

Klientske centrum Okresného úradu v Kežmarku, MUDr. Alexandra 61, Kežmarok:
pondelok 8.00 – 15.00 hod., utorok 8.00 – 15.00 hod., streda 8.00 – 17.00 hod., štvrtok 8.00 – 15.00 hod., piatok 8.00 – 14.00 hod.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, MUDr. Alexandra 61, Kežmarok:
pondelok 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 hod., utorok 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 hod., streda 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod., štvrtok – nestránkový deň, piatok 8.00 – 12.00 hod.

Sociálna poisťovňa, Mučeníkov 4, Kežmarok:
pondelok 8.00 – 16.00, utorok 8.00 – 14.00, streda 8.00 – 17.00 hod., štvrtok 8.00 – 12.00 hod., piatok 8.00 – 14.00 hod.
Spracoval: Ondrej Miškovič, zdroj: webstránky úradov