Aktuality

Riešením pre most na Nižnej bráne je už len demolácia a výstavba nového

03

V meste Kežmarok sú ponad riekou Poprad vybudované dva mostné objekty, ktoré sú strategicky veľmi dôležité. Predovšetkým vzhľadom na dopravu smerujúcu ďalej na severovýchod Slovenska, ale aj do Poľska.

Jeden z mostov je vo vlastníctve štátu. Druhý, ten na ulici Nižná brána, je vo vlastníctve mesta Kežmarok. Už v roku 2020 si mesto dalo na svoj most spracovať diagnostický prieskum a prepočet zaťažiteľnosti tohto mostného objektu. Výsledkom tohto prieskumu bolo, že most bol zatriedený do štvrtého stupňa indikujúceho jeho stav ako veľmi zlý. Znamená to, že sa na ňom vyskytujú poruchy znižujúce jeho zaťažiteľnosť.

Na základe faktu, že most ponad rieku Poprad na Ul. Nižná brána je vo veľmi zlom technickom stave, mesto Kežmarok podpísalo v decembri 2020 zmluvu o dielo so spoločnosťou DAQE Slovakia, s. r. o., na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu tohto mosta. Vypracovaná bola dokumentácia na územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v septembri 2021. Následne spoločnosť DAQE Slovakia, s. r. o., vypracovala projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie. Súčasťou stavebného konania bolo mnoho rokovaní so zástupcami jednotlivých správcov inžinierskych sietí, štátnych a miestnych inštitúcií, fyzických a právnických osôb. Do projektovej dokumentácie bolo následne potrebné zapracovať množstvo pripomienok. Bolo zriadených niekoľko vecných bremien. Aktuálne prebieha stavebné konanie. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia bude dopracovaná realizačná dokumentácia s rozpočtom a výkazom výmer.

„Keďže rekonštrukcia existujúceho mosta nie je technicky ani ekonomicky odôvodniteľná, je navrhnutá jeho demolácia a výmena za nový mostný objekt v mieste existujúceho mosta. Projekt zároveň rieši aj dopravné problémy v danom bode. Tie súvisia s nevyhovujúcou šírkou vozovky na moste a s nevyhovujúcim napojením Ulice Nižná brána na cestu I/66. Projekt preto okrem nového mosta rieši súčasne aj rozšírenie ulíc Nižná Brána a Tehelňa, ako aj stavebné úpravy v križovatke týchto ulíc s cestou I/66 (Michalská ulica),“ vysvetlil primátor Ján Ferenčák. Účelom stavby je komplexná rekonštrukcia mostného objektu, jeho rozšírenie, zvýšenie únosnosti. Majú sa ním vyriešiť dopravné problémy danej lokality. Tie spočívajú najmä v nedostatočných križovatkových polomeroch v napojení na Ul. Nižná brána. Nedostatočná je aj šírka mostného objektu. Rozšírením mosta bude možné na Ulicu Nižná brána pridať ďalší jazdný pruh, čím sa zvýši dopravná výkonnosť križovatky. Bude to mať za následok zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v danom bode.

Odhadovaný rozpočet na danú stavbu je dva milióny eur. Doba výstavby je naplánovaná na desať mesiacov. Do tejto lehoty výstavby sa nerátajú zimné mesiace. Rekonštrukciou mosta na Ul. Nižná brána dôjde k výraznému skvalitneniu prejazdu danou križovatkou ulíc Nižná brána, Tehelňa a cestou prvej triedy I/66, ako aj bezpečnému prechodu chodcov v tejto lokalite.

Peter Justh, editácia a foto: Ondrej Miškovič