Aktuality

Skrášlite si verejné priestranstvo svojpomocne a mesto vám prispeje

3133519

Participatívny rozpočet je jeden z najobľúbenejších nástrojov participácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto na účely participácie vyčlení.

Participatívny rozpočet otvára nový typ verejnej diskusie medzi občanmi a subjektami verejnej správy nielen o realizácii konkrétnych navrhnutých projektov, ktoré iniciovali občania, ale najmä o budúcej vízii a podobe mesta či územia tak, ako to vidia jeho obyvatelia. „Medzi občanmi známy aj ako občiansky rozpočet sa vo svete uplatňuje na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni. Využíva sa na potreby a priority občanov mesta. V našom meste je naň vyhradený z rozpočtu mesta program 17 s názvom Občania skrášľujú svoje mesto,“ povedal František Fecko, vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby.

Čo sa dá urobiť, už môžete vidieť

Za posledné štyri roky boli spolu s občanmi realizované projekty ako oplotenie futbalového ihriska na Ul. Martina Lányiho, kde sa upravila aj hracia plocha. Občania si sami vysadili trvalky na Ul. Jakuba Kraya popri cyklochodníku. Bolo možné upraviť aj trávnik a zelenú plochu pred bytovým domom na Petržalskej 20 až 22. Vysádzali sa ďalšie stromy na uliciach Weiburská a Košická popri cyklochodníku a detskom ihrisku. Na Suchej hore zase bolo možné opraviť účelovú komunikáciu. Upravilo sa okolie v blízkosti nemocnice a centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Nájomcovia na Weilburskej 2 až 4 zakúpili materiál na opravu okolia a svojpomocne si ho skrášlili. Občania nezabúdali ani na najmenších a z peňazí určených na skrášlenie okolia sa už tešia na detskom ihrisku na Baštovej ulici,“ doplnil Fecko.

Ako požiadať o dotáciu?

O dotáciu z participatívneho rozpočtu možno požiadať písomnou alebo ústnou formou. „Dôležité je vždy daný návrh či projekt prediskutovať s oddelením rozvoja mesta a výstavby, ktorý ho posúdi, vyhodnotí a následne s vedením mesta schváli alebo zamietne. Aby sa predchádzalo zamietaniu žiadostí, je dobré, ak daný návrh sa dopredu prediskutuje, dohodnú sa podmienky, za ktorých je možno daný projekt zrealizovať,“ radí vedúci výstavby Fecko. V roku 2023 bolo v programe 17 Občania skrášľujú svoje mesto vyčlenených 3-tisíc eur. Podobná čiastka sa predpokladá aj do rozpočtov mesta aj pre roky 2024 až 2026. Aj ak je obec v rozpočtovom provizóriu, môže sa čerpať z tohto rozpočtu, má to však svoje obmedzenia. „Obec počas trvania rozpočtového provizória hospodári od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, čo je podľa prvého schváleného rozpočtu bez vykonaných zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Pre hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu platí podmienka, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nemôže prekročiť jednu dvanástinu celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka,“ povedal Fecko. V praxi to znamená, že obec si tento objem vydelí dvanástimi, a tak v každom mesiaci môže vyčleniť len dvanástinu, čo by v Kežmarku napríklad z tých tritisíc eur bolo 250 eur mesačne.

Ondrej Miškovič