Aktuality

Spojenie škôl v Kežmarku je riešením otázok spätých s ich ďalším rozvojom

06_02_Spájanie škôlok

Dlhodobou víziou mesta Kežmarok je podporovať efektívne vzdelávanie, zabezpečovať zdravý rozvoj osobností žiakov, ale aj zachovať pracovné miesta pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

 

Lepšie financovanie a manažment materských škôl

Mesto Kežmarok už v januári predstavilo svoju víziu spájania základných a materských škôl. Dôvodom zlučovania je efektívnejšie využívanie verejných finančných zdrojov, efektívne zdieľanie spoločných zdrojov zlúčených subjektov, posilnenie pedagogických tímov, ale aj lepšie využívanie finančných prostriedkov získaných cez rôzne projekty.

 

Zamestnanci v spojených školách budú môcť čerpať sociálne výhody

Zabezpečí sa tak lepšia kontinuita vzdelávania, efektívnejší prechod medzi školskými stupňami a posilnia sa pedagogické tímy. Tým sa vytvorí celistvé a podporujúce vzdelávacie prostredie pre deti. Ďalšími výhodami je využívanie finančných prostriedkov z projektov, pri ktorých sa zohľadňuje aj veľkosť školského zariadenia, využívanie asistentov učiteľov zo základnej školy aj pre materské školy. A v neposlednom rade sociálne výhody pre zamestnancov.

 

Investície do školstva porastú, spojenie škôl im neznemožní zapájanie sa do projektov

Dobrý príklad spojenia máme aj v našom meste, kde funguje Základná škola s materskou školou Nižná brána a cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Kríža. Kežmarok nepríde v tomto ohľade s ničím novým, keďže k spájaniu došlo už na školách v Trnave, Bratislave mestskej časti Nové mesto, Dubnici nad Váhom, Krompachoch a v mnohých ďalších mestách. Za roky, odkedy sú tieto školy spojené, nepoklesli v napredovaní v investíciách, nezhoršil sa ich vzdelávací proces a rodičia i žiaci nepocítili zmenu k horšiemu. V Poprade všetky materské školy prešli pod základné už v roku 2008 a majú s tým veľmi dobré skúsenosti. Tento model vzdelávania sa im osvedčil. Mesto Kežmarok chce naďalej podporovať rozvoj detí od predškolského veku až po základnú školu. Preto chce racionalizáciou a spájaním zabezpečiť zlepšenie podmienok v školských zariadeniach.

 

Ideové smerovanie materských škôl potvrdili zápisy na základné školy

Je potrebné si priznať, že spájanie škôl je síce náročný proces, avšak rodičia aj deti túto zmenu prakticky nepocítia, preto sa nemusia obávať. Deťom sa nebude meniť prostredie, v ktorom sa vzdelávajú, naďalej budú navštevovať tú istú školu alebo škôlku. A budú sa o nich starať tí istí učitelia a učiteľky. Pri materských školách ostávajú naďalej v prevádzke jedálne, aby pre deti bolo zabezpečené kvalitné stravovanie tak ako doposiaľ.

Materská škola Karola Kuzmányho je zameraná na ľudové tradície. Materská škola Cintorínska je zameraná na environmentálnu výchovu. Tomu je prispôsobený aj vonkajší areál, v ktorom si vybudovala vlastné jazierko. Väčšina predškolákov z týchto dvoch škôl bude pokračovať v Základnej škole Dr. Daniela Fischera.

Materská škola Možiarska je zameraná viac na biológiu spojenú s poznaním ľudského tela či environmentálnym vzdelávaním. Medzi predškolákmi na Dni otvorených dverí zaznievala ako najčastejšia odpoveď, že budú pokračovať v Základnej škole Grundschule. Presun žiakov do budúcich plánovaných spojených škôl by ostal tak nemenený, keďže miesto na daných základných školách je im garantované všeobecne záväzným nariadením.

 

Školy nezanikajú, len sa spájajú

V marci boli podané na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky žiadosti, ktoré predchádzajú posúdeniu zlučovania škôl. Išlo o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení v prípade materských škôl na Ulici Karola Kuzmányho, Cintorínskej a Možiarskej a základných škôl na Ulici Dr. Daniela Fischera a na Hradnej. Postup vyraďovania škôl alebo školských zariadení zo siete je prísne stanovený zákonom, ktorý uvádza prílohy, ktoré sú nutné na posúdenie žiadosti o vyradenie. Patria tu vyjadrenia rád škôl jednotlivých zariadení, mestskej školskej rady, Regionálneho úradu školskej správy v Prešove a Štátnej školskej inšpekcie.

Spolu so žiadosťou o vyradenie uvedených subjektov zo siete škôl boli ministerstvu zaslané aj žiadosti o zaradenie nových subjektov do siete škôl a školských zariadení, pretože je nutné, aby deti mali zabezpečené vzdelávanie. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v máji po preskúmaní všetkých dokladov a po zhodnotení uvedených skutočností rozhodlo o vyradení pôvodných subjektov zo siete škôl a zaradení spojených škôl do siete škôl a školských zariadení.

Novovzniknutými subjektmi budú Spojená škola Dr. Daniela Fischera 2, pod ktorú bude patriť Materská škola Kuzmányho a Materská škola Cintorínska a Spojená škola Hradné námestie 38, pod ktorú bude patriť Materská škola Možiarska.

Na základe rozhodnutí Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR má mesto Kežmarok podľa § 6 zákona 596/2003 Zbierky zákonov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriadiť spojené školy všeobecne záväzným nariadením. Nové subjekty budú mať nové zriaďovacie listiny. Spojené školy v novej organizačnej podobe budú fungovať už od 1. septembra 2024.

Lucia Troppová, foto: archív redakcie