Aktuality

Upozorňujeme občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

03_Vypaľovanie trávy_2138_OM_BŠ_KK

Milí občania, prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje aj zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí.
Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.
Vypaľovanie trávy je každoročným problémom. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Lesné požiare sú obzvlášť nebezpečné a komplikované na ich likvidáciu, pretože hasiči často musia zdolávať veľmi ťažké terény, vysporiadať sa s nedostatkom vhodných vodných zdrojov, ktorými by dokázali zlikvidovať takéto požiare a z tohto dôvodu je potrebné nasadiť veľké množstvo síl a prostriedkov. Občania svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov a prírodu.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom, a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku upozorňuje na rešpektovanie Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a občanov týmto vyzýva, aby:
– nevypaľovali trávu ani iné suché porasty;
– nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť;
– nefajčili v lesoch;
– na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň priamo v lese;
– aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili;
– v prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku
na telefónnych číslach 112, 150, alebo je potrebné ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni požiarov či už v obci, alebo u správcu lesa.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku ďalej upozorňuje občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môžu orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor v súvislosti s ochranou lesa uložiť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky sto eur, v priestupkovom konaní až do výšky 331 eur a právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi v správnom konaní do výšky 16 596 eur.
Eduard Kolodzej, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku