Aktuality

V Kežmarku dôjde v školskom roku 2024/2025 k zlučovaniu materských a základných škôl

01

(Kežmarok, 21. jún 2024) Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na rokovaní 21. júna zlučovanie troch materských a základných škôl. V školskom roku 2024 / 2025 budeme mať v Kežmarku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spojenú školu Dr. Daniela Fischera 2, Spojenú školu Hradné námestie 38 a už v minulosti spojenú Základnú školu s Materskou školou Nižná Brána.

Stretnutie poslancov a primátora začalo informovaním o aktivitách mesta a primátora od ich posledného stretnutia. V úvode zastupiteľstva požiadal primátor mesta Ján Ferenčák prednostku mestského úradu Jelu Bednárovú, aby informovala prítomných o rokovaniach Prešovského samosprávneho kraja a mesta v oblasti prenájmu budov stredných škôl. Prednostka informovala, že 24. mája 2024 sa uskutočnilo stretnutie mesta s riaditeľkou Hotelovej akadémie Otta Brucknera a mesto požiadalo aj Prešovský samosprávny kraj o ďalšie rokovania, ktoré sa napriek snahám mesta nezrealizovali. „Prešovský samosprávny kraj dal platné uznesenia o vyrubení nájmov Hotelovej akadémie Otta Brucknera a Školy umeleckého priemyslu Kežmarok na prešetrenie prokuratúre, tá však rozhodla o ich platnosti,” uvádza prednostka mestského úradu.

Ďalším bodom boli pozemky medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica, o ktorých informoval vedúci právneho oddelenia Lukáš Antoni: “Mestu bolo 25. apríla 2024 doručené rozhodnutie o tom, že ostáva v platnosti rozhodnutie, ktoré hovorí o tom, že územie na Sídlisku Juh patrí mestu Kežmarok. Zápis však bude ešte opätovne riešiť Krajský súd v Košiciach, pod ktorý momentálne, po zmene súdnej mapy, Kežmarok spadá.”

 

Zlučovaniu škôl predchádzal legislatívny proces a stretnutia na základných i materských školách

 

V marci boli podané žiadosti na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky žiadosti, ktoré predchádzajú posúdeniu zlučovania škôl. Išlo o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení v prípade materských škôl na Ulici Karola Kuzmányho, Cintorínskej a Možiarskej a základných škôl na Ulici Dr. Daniela Fischera a na Hradnom námestí. Postup vyraďovania škôl alebo školských zariadení zo siete je prísne stanovený zákonom, ktorý uvádza prílohy, ktoré sú nutné na posúdenie žiadosti o vyradenie. Patria sem vyjadrenia rád škôl jednotlivých zariadení, mestskej školskej rady, Regionálneho úradu školskej správy v Prešove a Štátnej školskej inšpekcie.

„Spolu so žiadosťou o vyradenie uvedených subjektov zo siete škôl boli ministerstvu zaslané aj žiadosti o zaradenie nových subjektov do siete škôl a školských zariadení, pretože je nutné, aby deti mali zabezpečené vzdelávanie. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v máji po preskúmaní všetkých dokladov a po zhodnotení uvedených skutočností rozhodlo o vyradení pôvodných subjektov zo siete škôl a zaradení spojených škôl do siete škôl a školských zariadení,“ povedala vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Kežmarku Lucia Troppová.

Na základe rozhodnutí Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky mesto všeobecne záväzným nariadením schválilo zlúčenie škôl. Nové subjekty budú mať nové zriaďovacie listiny. Spojené školy v novej organizačnej podobe budú fungovať už od nového školského roka 2024/2025.

“Medzi hlavné dôvody zlučovania patrí lepšie financovanie a manažment škôl, zamestnanci v spojených školách čerpajú sociálne výhody, navýšia sa investície do školstva a čo je dôležité materské školy nezanikajú, len sa spájajú. Som rád, že sa poslanci stotožnili s myšlienkou spoločného fungovania materských škôl so základnými. Našou spoločnou snahou je deťom zabezpečiť kvalitné, dostupné a efektívne vzdelávanie v našom meste,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák. Schvaľovaniu predchádzalo súhlasné vyjadrenie riaditeľov materských a základných škôl v meste.

 

V pláne rokovania bolo 20 bodov. Vyriešili sa aj dôležité otázky prenájmov

 

Schválené boli nájmy ľadovej plochy pre hokejistov, nebytové priestory v Centre integrovanej starostlivosti či ďalšie prenájmy a nájmy mestských budov. Poslanci mesta odobrili záverečný účet na rok 2023 a prijali návrh na zmenu rozpočtu na rok 2024.

Galéria