Aktuality

Verejnoprospešné služby plánujú zvyšovať potenciál kompostárne

10_01_Kompostáreň

Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok (VPS) sa v minulom roku zapájali do mnohých aktivít a projektov, z ktorých je určite potrebné spomenúť napríklad projekt Jedlý ostrov, teda výsadbu ovocných stromov a kríkov na sídlisku Juh, alebo pokračujúci projekt kompostárne, ktorý sa začal ešte na konci roka 2022. O všetkých aktivitách v roku 2023 a vízii do roka 2024 sme sa porozprávali s riaditeľkou VPS Violou Pohánkovou.

Do akých aktivít boli zapojené Verejnoprospešné služby v roku 2023?

VPS mesta Kežmarok vykonávali počas celého roka 2023 činnosti, ktoré vyplývajú zo zriaďovateľskej listiny. Najmä údržbu miestnych komunikácií, verejnej zelene, prevádzkovanie a údržbu športovísk, potom odvoz TKO, separovanie odpadu, zber biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, lístie, konáre) a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Dva posledné spomenuté odpady boli základnou zložkou výroby kompostu v našej kompostárni, ktorá začala fungovať ešte koncom roka 2022. Kompostáreň bola financovaná zo zdrojov EÚ a spolufinancovaná aj mestom Kežmarok. V priebehu minulého roka sa uksutočnilo viacero exkurzií, ktoré sledovali spôsob kompostovania v našej kompostárni, keďže vzhľadom na aeróbnu formu kompostovania neprichádza k hnilobným procesom. Takisto sa VPS podieľala aj na výstavbe pódia pre kultúrne podujatia realizované mestom, na tento zámer sme dostali aj dotáciu od Prešovského samosprávneho kraja. Ďalšou aktivitou bola účasť v projekte Jedlý ostrov, v rámci ktorého sa vysádzali ovocné stromy a kríky na sídlisku Juh. V poslednom štvrťroku boli VPS zapojené do projektu elektronického triedenia odpadu, ktorého výsledkom by malo byť lepšie triedenie v meste, čistejšie prostredie, prehľad o tvorbe odpadu a spravodlivejšie poplatky pre občanov Kežmarku.

Akú víziu má VPS do roku 2024? Na čo primárne sa chce zamerať?

V tomto roku sa VPS chce zamerať najmä na zefektívnenie a optimalizovanie vykonávaných činností zapísaných v zriaďovateľskej listine a v živnostenskom oprávnení, k čomu, samozrejme, patrí aj zlepšenie podmienok pre pracovníkov VPS a obnova či doplnenie vozového parku, ktorý už je značne opotrebovaný. Čo sa týka projektu kompostárne, tak na využitie jej maximálneho potenciálu bude potrebné ešte obstarať nakladač a drvič, bez ktorých tento maximálny potenciál nedosiahneme.

Ako sa kompostáreň bude využívať počas jari?

Kompostáreň funguje celoročne, s rozdielom, že v období od 1. decembra do 31. marca nasledujúceho roka sa kuchynský odpad zváža raz za 14 dní, namiesto zvyčajného cyklu raz za sedem dní. Po dokúpení spomínanej techniky a využití maximálnej kapacity kompostárne máme v pláne aj spoluprácu s blízkymi mestami a obcami pri zvoze biologického a kuchynského odpadu.

Filip Kubáni, foto: Ondrej Miškovič