Aktuality

Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0

IMG_20240302_152318_146

Projekt Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave v partnerstve s Republikovou úniou zamestnávateľov, spoločnosťou SEWA, a.s. a University for Green Development z Nórskeho kráľovstva „Výzvy obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ po roku činnosti speje do finále. Tento projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore z Nórskych grantov v sume 158 865 € a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR vo výške 28 035 €.
Jeho cieľom bolo v zmysle sloganu Nórskych grantových mechanizmov „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“, na jednej strane integrovať trvalo udržateľný rozvoj do vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom nasledujúcich hlavných atribútov:
• Reforma učebných osnov súčasných študijných programov;
• Rozvoj alebo aktualizácia jednotlivých špecializovaných vzdelávacích kurzov alebo modulov;
• Rozvoj alebo aktualizácia interdisciplinárnych kurzov na zabezpečenie prierezových zručností v oblastiach: digitálna gramotnosť, environmentálna gramotnosť, ekonomika 4.0.
Na strane druhej bolo cieľom Prispieť k integrácii nových pokrízových inovatívnych technológií do univerzitného vzdelania a odbornej prípravy.

Projektová iniciatíva je postavená na dlhodobom neustálom zlepšovaní univerzitného vzdelávacieho procesu a metód so zameraním na nasledovné priority:
• Integrácia nových technológií z post-pandemického obdobia do vzdelávania a odbornej prípravy na uplatnenie nových modelov výučby a odbornej prípravy;
• Vývoj vzdelávacích modulov/učebných osnov Environmentálna ekonómia, Environmentálny manažment, Obehová ekonomika;
• Zvyšovanie environmentálneho povedomia študentov/absolventov VŠ s možnosťou uplatnenia v zelených inovatívnych pracovných pozíciách na úrovni verejných a súkromných organizácii na Slovensku;
• Zvyšovanie environmentálneho povedomia vysokoškolských pedagógov s cieľom posilniť ich nové učiteľské zručnosti v digitálnej ére použiteľné pre ďalšie vzdelávanie študentov denného a externého štúdia.

Workshop tohto projektu, ktorý je dnes organizovaný v meste Kežmarok sa zameriava na posilnenie súladu najnovších trendov vzdelávania s požiadavkami odbornej praxe, a to ako v oblasti verejného, tak aj podnikateľského sektora. Nesie názov: „Ako môže samospráva alebo podnik prispieť k výzvam obehovej spoločnosti v ekonomike 4.0“ a je zameraný na nasledovné kľúčové oblasti:
• Prechod z lineárnej ekonómie na obehové hospodárstvo
• Príspevok samospráv k obehovej spoločnosti
• Príspevok podnikateľského sektora k obehovej spoločnosti
• Potreby zamestnávateľov vo vzťahu ku kompetenciám absolventov vysokých škôl.

Projektový tím vytvoril rad odporúčaní a námetov ako zlepšiť pripravenosť absolventov študijného odboru Ekonómia a manažment na požiadavky praxe. Dnešným workshopom približujeme tieto inovatívne témy obehového hospodárstva aj na regionálnej úrovni v meste, ktoré sa už dlhodobo zapája do problematiky obehového hospodárstva a SMART cities, ktorým inšpiruje aj podnikateľský sektor vo svojom okolí. Počas workshopu vystúpia v diskusnej časti zástupcovia samosprávy, reprezentovaní primátorom mesta Kežmarok a starostom obce Malý Slavkov, a zástupcovia podnikateľského sektora reprezentovaní obchodným riaditeľom a členom predstavenstva Tatranských mliekární, a.s. a konateľom spoločnosti Profi JM, s.r.o. Na workshope budú prítomní ako študenti, tak aj predstavitelia zainteresovaných strán ako lokálni podnikatelia, predstavitelia a zamestnanci miestnej štátnej správy a samosprávy.

Prílohy na stiahnutie

Galéria