Aktuality

Nové zloženie komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve

Komisie môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Mesto Kežmarok má po novom len šesť komisií. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, zapisovateľa a členov. Predsedu a členov komisie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Zapisovateľom komisie je zamestnanec mesta menovaný primátorom mesta po dohode s predsedom komisie.

Predseda komisie predkladá stanoviská a odporúčania prijaté komisiou mestskému zastupiteľstvu. „Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva zasadnutia komisie a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom pripravuje program zasadnutí, zostavuje plán činnosti komisie, organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva a zastupuje komisiu navonok,“ povedal o ďalších úlohách predsedu komisie Jozef Matia, predseda komisie financií a rozpočtu.

Rokovanie komisie sa koná najmenej šesťkrát ročne spravidla pred zasadaním mestského zastupiteľstva. Rokovanie sa riadi programom uvedeným v písomnej pozvánke a je neverejné. „Dôležité je však poznamenať, že poslanec mestského zastupiteľstva má právo zúčastniť sa na rokovaní komisie, ak svoju účasť ohlási vopred predsedovi komisie. Tak, ako to umožňuje rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok,“ dodal Matia.

Zasadnutie komisie je možné výnimočne, v prípade naliehavej potreby, zvolať aj telefonicky. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

Ondrej Miškovič

Komisie zriadené pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku

 

Komisia financií a rozpočtu

Predseda: Jozef Matia. Členovia:  Janka Gantnerová, Pavol Fejerčák, Miroslav Perignáth, Jiří Ruml, Ján Zakucia, Daniel Mištík, Martina Špitková, Filip Kormoš.

Komisia školstva, mládeže a športu

Predseda: Marta Sabolová. Členovia: Milan Glevaňák, Jaroslav Božoň, Ondrej Jankura, Ľuboslav Kovalský, Jozef Juhász, Michal Gáborčík, Zuzana Rumlová, Miroslava Müncnerová.

Komisia bytová, sociálna a zdravotníctva

Predseda: Eleonóra Levická. Členovia: Vojtech Wagner, Marta Sabolová, Jozef Matia, Gabriela Karabinošová, Tomáš Šimoňák, Adam Brodanský, Karolína Veselovská, Vladimír Böhmer.

Komisia kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta

Predseda: Vojtech Wagner. Členovia: Janka Gantnerová, Milan Glevaňák, Iveta Pavlíková, Roman Porubän, Anna Jurgovianová, Erika Cintulová, Juraj Švedlár, Sylvia Holopová.

Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a majetku

Predseda: Ondrej Jankura. Členovia: Jozef Matia, Karol Baránek, Jaroslav Božoň, Katarína Šišková, Martin Griglák, Andrej Zreľak, Marek Reznický, Michal Dluhý ml.

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Predseda: Jozef Matia. Členovia: Marta Sabolová, Pavol Fejerčák, Andrej Zreľak.