Aktuality

Pomoc, ktorá vychádza do ulíc nášho mesta

24

Terénnu sociálnu prácu na území mesta Kežmarok vykonávajú dve terénne sociálne pracovníčky.

 Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona o sociálnych službách a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Neexistuje jednotný prístup k človeku v núdzi, použitie jednej metódy alebo techniky. Práca s klientom je neopakovateľná a jedinečná ako človek sám. Aj napriek uvedenému takmer každý sociálny pracovník hľadá a preferuje nejakú z metód, ktorá mu vyhovuje. Metód je v sociálnej práci viacero a jednou z nich je aj terénna sociálna práca.

Ponuka sociálnych služieb, ktoré terénne sociálne pracovníčky môžu vykonávať, sa prispôsobuje konkrétnemu človeku v jeho špecifickej situácii. Medzi najčastejšie patria: kontaktná práca, informačný servis, situačná intervencia, odborné poradenstvo, krízová intervencia, prevencia, motivačný rozhovor, práca s rodinou, komunitná sociálna práca a pod. Zároveň je to práca plná zmysluplnosti, tvorivosti, dynamickosti a otvorených možností rozvíjať a učiť sa od seba navzájom.

Terénne sociálne pracovníčky presadzujú terénnu spravodlivosť, rovnosť, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných ľudských práv a sociálnu zmenu v prospech človeka. Napĺňanie rešpektu ľudskej dôstojnosti, rovnosti a spravodlivosti je jedným z hlavných ukazovateľov kvality terénnej sociálnej práce.

Ciele terénnej sociálnej služby krízovej intervencie môžu byť veľmi rôznorodé, vzhľadom na charakter životných podmienok a zložitosť sociálnych problémov osôb v podmienkach sociálneho vylúčenia. Základným cieľom terénnej služby krízovej intervencie je zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné ľudské potreby všetkých ľudí, zvlášť venovať pozornosť tým, ktorí sú zraniteľní, utláčaní a žijú v chudobe.

Cieľové skupiny terénnej sociálnej služby krízovej intervencie sú obyvatelia sociálne vylúčených komunít, zvlášť marginalizovaných rómskych komunít, skupiny a osoby rôzneho veku ohrozené sociálnym vylúčením, skupiny a osoby žijúce v podmienkach sociálneho vylúčenia, ako napríklad ľudia bez domova a iné špecifické skupiny.

Kežmarok v číslach

V meste Kežmarok žije približne 473 Rómov, sú evidované dve rómske osídlenia, a to na Továrenskej ulici, kde žije 84 Rómov, a na Poľnej ulici žije 162 Rómov, ostatní žijú v rôznych častiach mesta Kežmarok vrátane sídlisk. Z celkového počtu 15 367 obyvateľov mesta Kežmarok žije v meste 2 728 seniorov.

Trojročný projekt

Mesto Kežmarok je zapojené od 1. novembra 2019 do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Skutočné náklady na výkon terénnej sociálnej služby krízovej intervencie sú financované z vlastných zdrojov mesta ako poskytovateľa sociálnej služby, a tiež z finančných prostriedkov z Úradu vlády, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity – refundovaných mzdových nákladov pre terénne sociálne pracovníčky v rámci NP TSP a TP II. Výkon aktivít projektu  bude pokračovať do 31. marca.

Jana Trautmanová