Aktuality

Predaj a prenájom nehnuteľností

Noviny Kežmarok_sociálne siete

Mesto Kežmarok vyhlasuje verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom nehnuteľností. Termín na predloženie  súťažných návrhov do 31. marca 2023 do 12:00 hod. Bližšie informácie nájdete na elektronickej úradnej tabuli v kategórii Obchodná verejná súťaž, Verejná súťaž.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov ako celku (miestnosti č. 18 o výmere 66,78 m2, miestnosti č. 19 o výmere 21,64 m2 a sociálneho zariadenia č. 21 o výmere 4,98 m2 ) na 1. nadzemnom podlaží objektu na ulici Hlavné námestie 118/3, Kežmarok, postavenom na parc. KN-C č. 343, evidovanom na LV č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Účel nájmu a minimálne ročné nájomné:
maloobchodné predajne so spotrebným tovarom – spolu za celý nebytový priestor 6 274,06 eur,
poskytovanie služieb – spolu za celý nebytový priestor 3 621,46 eur.
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.
Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk
tel: 052/4660121, 123 alebo 0905 903 016

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov, predajne č. 1 o celkovej výmere 40,54 m2, predajne č. 2 o celkovej výmere 39,90 m2 a predajne č 3 o celkovej výmere 75,00 m2 na prízemí objektu ,,Regionálna tržnica“ na ulici Baštovej 2640/3 v Kežmarku vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok.

Súťažné návrhy musia byť predložené samostatne, za každú predajňu. Jeden navrhovateľ však môže podať súťažné návrhy aj na viacero predajní.
Účel nájmu a minimálne ročné nájomné: maloobchodné predajne s potravinárskym tovarom – 60,00 eur/m2 a maloobchodné predajne so spotrebným tovarom – 70,00 eur/m2.
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.
Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk
tel: 052/4660121, 123 alebo 0905 903 016

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov, miestností č. 5.03, č. 5.04, č. 5.05, č. 5.06, č. 5.07, č. 5.08, č. 5.09, č. 5.10, č. 5.11, č. 5.12 o celkovej výmere 516,8 m2 na 5. nadzemnom podlaží objektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok, zapísaných na liste vlastníctva č. 56 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálne ročné nájomné: 14 135,10 eur
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Účel nájmu: zriadenie prevádzky na poskytovanie stravovacích služieb
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to časti nebytových priestorov, chodby na 1. nadzemnom podlaží objektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok, zapísaných na liste vlastníctva č. 56 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálne ročné nájomné: 400,00 eur/m2 vrátane paušálnej sadzby za elektrickú energiu a dodávku vody
Účel nájmu: umiestnenie samoobslužného predajného automatu na občerstvenie
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to časti nebytových priestorov, chodby na 1.nadzemnom podlaží objektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok, zapísaných na liste vlastníctva č. 56 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálne ročné nájomné: 750,00 eur za predajné miesto do 15 m2
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Účel nájmu: umiestnenie predajného miesta s občerstvením do 15 m2
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to časti nebytových priestorov, chodby v objekte Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská s. č. 1313, Kežmarok, zapísaných na liste vlastníctva č. 5791 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálne ročné nájomné: 400,00 eur/m2 vrátane paušálnej sadzby za elektrickú energiu a dodávku vody
Účel nájmu: umiestnenie samoobslužného predajného automatu na občerstvenie
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru, bufetu o celkovej výmere 16 m2 v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište s. č. 1857, Kežmarok, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálne ročné nájomné: 1 024,00 eur
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru, bufetu o celkovej výmere 23,8 m2 v objekte Letného kúpaliska, Biela voda 2573/2A, Kežmarok, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálne ročné nájomné: 1 074,40 eur
Nájomné bude účtované v alikvotnej čiastke, t.j. iba za obdobie, počas ktorého bude bufet v prevádzke.
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu s prevádzkovou dobou identickou s prevádzkovou dobou kúpaliska
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov:
Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2.
Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok.

1. Na účel využitia:
a) Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzky verejného stravovania,
b) Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2, za účelom ich užívania ako športového zariadenia, fitnescentra, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok.
2. Na účel využitia:
c) Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzky verejného stravovania,
d) Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzky verejného stravovania, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.
Minimálne ročné nájomné:
1. za účel využitia pod písmenom a) a b): 11 290,00 eur/rok, za celý predmet nájmu ako celku
2. za účel využitia pod písmenom c) a d): 19 187,50 eur/rok, za celý predmet nájmu ako celku
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Malý Slavkov, a to stavieb a pozemkov zapísaných v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Malom Slavkove, zapísaných na LV č. 286 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálna kúpna cena: 2 000 000,00 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.
Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk
tel: 052/4660121,123 alebo 0905 903 016

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 930, vchod číslo 27, na ulici Generála Štefánika v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2, spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5979/124427 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2 o veľkosti 5979/124427. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 2395 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 37 314,59 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 930, vchod číslo 29, na ulici Generála Štefánika v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2, spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3071/124427 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2 o veľkosti 3071/124427. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 2395 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 23 392,32 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/4660122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 930, vchod číslo 29, na ulici Generála Štefánika v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2, spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5574/124427 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2 o veľkosti 5574/124427. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 2395 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 39 251,94 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.


MESTO KEŽMAROK

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 1642, vchod číslo 20, na ulici Petržalská v Kežmarku a spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve v podiele 26840/175703, zapísaného na liste vlastníctva č. 5800 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1. Právny vzťah k pozemku parc. č. KN-C 9430, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 463 m2, k. ú. Kežmarok, je evidovaný na liste vlastníctva č. 5913, na vlastníka Obec Ľubica v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 153 632,62 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 03. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 122,123 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Viac sa o nehnuteľnosti dočítate v tomto dokumente.

Prílohy na stiahnutie