Aktuality

Unikátna mapa predstaví kežmarský okres z roku 1806

06

Kartografický tím z Kynceľovej pripravuje unikátnu porovnávaciu mapu okresu Kežmarok, ktorá bude poukazovať na historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 v porovnaní s tou súčasnou.

Mappa generalis regni Hungariae – Generálna mapa Uhorska

Významné kartografické dielo, skladajúce sa z 12 listov, pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich, je jednou z najpresnejších máp 19. storočia. Ostatné listy kartografického diela hovoria o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska. Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kežmarok kedysi a dnes

Kolorovanú medirytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici z kežmarského okresu. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa okresu Kežmarok z tvorby kartografického ústavu VKÚ Harmanec, s. r. o. Na prvý pohľad sú badateľné rozdiely napríklad vo vyznačení sídiel. Kým Lipský bodovými značkami (symbolmi) vyjadruje predovšetkým hierarchiu, aby vynikli správne centrá oblasti, tak

v mape VKU je zástavba vyjadrená plošným zákresom. Nadčasovosť Lipského mapy je aj v tom, že v nej vyznačil napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako to môžeme vidieť v súčasnej mape VKU,“ povedal redaktor a kartograf Bohuš Schwarzbacher.

Porovnaním súčasnej mapy Kežmarského okresu s mapou z roku 1806 sú viditeľné rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy je obdivuhodná.

Unikátna mapa aj pre študentov

Porovnávacia mapa okresu Kežmarok kedysi a dnes bude spracovaná v mierke 1:140 000. Slúžiť môže aj turistom na spoznávanie tohto regiónu. Mapa bude aj veľmi vhodnou didaktickou pomôckou pre študentov či učiteľov. Bádateľ v nej nájde aj užitočné informácie o obciach, mestách i zaujímavých atraktívnych turistických miestach. Aktuálne zaujímavosti, ako aj historické informácie získava priamo v teréne regionálny projektový manažér Peter Sloboda.

„Aby mala mapa výpovednú hodnotu s aktuálnymi informáciami a historickými zaujímavosťami, počas tohto obdobia spolupracujeme s miestnymi samosprávami, kultúrnymi inštitúciami,

s podnikateľmi v cestovnom ruchu a miestnymi turistickými organizáciami. Zapracovaním zozbieraných aktuálnych dát, zmien v krajine a nových možností z hľadiska cestovného ruchu

do mapy pomôžeme zviditeľniť a zatraktívniť tento región aj vďaka unikátnej porovnávacej mape Kežmarok kedysi a dnes,“ uzavrel Peter Sloboda.

Andrea Farkašová