Aktuality

Verejné obchodné súťaže na predaj nehnuteľností a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok

Výzva na predkladanie dotácií

Mesto Kežmarok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, a to bytu č. 2 nachádzajúceho sa na 2. poschodí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie v Kežmarku, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 10925/77794. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 52 645,42 eur

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15.11.2023 do 12.00 hod

Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk

Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk

tel: 052/466 01 22 alebo 0908 742 963

Mesto Kežmarok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, a to bytu č. 5 nachádzajúceho sa na 2. poschodí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie v Kežmarku, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 8417/77794. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 47 305,24 eur

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15.11.2023 do 12.00 hod

Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk

Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk

tel: 052/466 01 22 alebo 0908 742 963

Mesto Kežmarok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 1718, vchod číslo 9, na ulici Bardejovská v Kežmarku, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve v podiele 2921/145852, zapísaného na liste vlastníctva č. 5796 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1. Právny vzťah k pozemku parc. č. KN-C 9435, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 237 m2, k. ú. Kežmarok, je evidovaný na liste vlastníctva č. 5913, na vlastníka Obec Ľubica v podiele 1/1 a nie je predmetom predaja.

Minimálna kúpna cena: 26 072,45 eur

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15.11.2023 do 12.00 hod

Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk

Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk

tel: 052/466 01 22 alebo 0908 742 963

Mesto Kežmarok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa na 1. poschodí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie v Kežmarku, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1

o výmere 228 m2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 4912/77794. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.

Minimálna kúpna cena: 27 708,32 eur

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15.11.2023 do 12.00 hod

Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk

Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk

tel: 052/466 01 22 alebo 0908 742 963

Mesto Kežmarok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž predaj nehnuteľnosti katastrálnom území Malý Slavkov, a to stavieb a pozemkov v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Malom Slavkove, zapísaných na LV č. 286 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

Minimálna kúpna cena: 1 000 000,00 eur

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15. 11. 2023 do 12.00 hod

Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.

Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk

tel: 052/466 01 21 alebo 0905 903 016

Prílohy na stiahnutie