Aktuality

Ponuka predaja a prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Kežmarok

Výzva na predkladanie dotácií

MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to

nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa na 1. poschodí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie v Kežmarku,

podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. KN-C č. 348/1 o výmere 228 m2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie a parc. KN-C č. 348/2 o výmere 410 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 4912/77794. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6257 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.
Minimálna kúpna cena: 22 166,66 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 14.06.2024 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 22 alebo 0908 742 963

Zobraziť obchodnú verejnú súťaž


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to

nebytového priestoru nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte, súpisné číslo 118, na ulici Hlavné námestie v Kežmarku

o celkovej výmere 93,4 m2 postavenom na pozemku parc. KN-C č. 343,
zastavaná plocha nádvorie o výmere 1351 m2. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 1 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.
Minimálne ročné nájomné podľa účelu využitia:
1.Maloobchodné priestory so spotrebným tovarom: vo výške 2 650,13 eur
2. Poskytovanie služieb: vo výške 1 648,43 eur
3. Prevádzky verejného stravovania: vo výške 2 984,03 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 28.06.2024 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21 alebo 0905 903 016

Zobraziť obchodnú verejnú súťaž


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to

nebytového priestoru nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte, súpisné číslo 118, na ulici Hlavné námestie v Kežmarku

o celkovej výmere 86,33 m2 postavenom na pozemku parc. KN-C č. 343, zastavaná plocha nádvorie o výmere 1351 m2. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 1 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.
Minimálne ročné nájomné podľa účelu využitia:
1. Maloobchodné priestory so spotrebným tovarom: vo výške 2 479,07 eur
2. Poskytovanie služieb: vo výške 1 532,87 eur
3. Prevádzky verejného stravovania: vo výške 2 794,47 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 28.06.2024 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 22 alebo 0908 742 963

Zobraziť obchodnú verejnú súťaž


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov:
1. Na účel využitia:
a) Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzok verejného stravovania, napr. reštaurácie, pohostinstvá, bistrá, bufety, kaviarne, cukrárne a iné priestory podobných úžitkových vlastností.
b) Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2, za účelom ich užívania ako nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty zaoberajúce sa športom, napr. fitnescentrá a iné priestory podobných úžitkových vlastností, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, na ulici Trhovište 748/2, Kežmarok.
2. Na účel využitia:
a) Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzok verejného stravovania, napr. reštaurácie, pohostinstvá, bistrá, bufety, kaviarne, cukrárne a iné priestory podobných úžitkových vlastností.
b) Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzok verejného stravovania, napr. reštaurácie, pohostinstvá, bistrá, bufety, kaviarne, cukrárne a iné priestory podobných úžitkových vlastností, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte

Zimného štadióna, na ulici Trhovište 748/2, Kežmarok,

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.
Minimálne ročné nájomné podľa účelu využitia:
1. Na účel využitia pod písmenom a) a b) : vo výške 5 645,00 eur/rok, za celý predmet nájmu.
2. Na účel využitia pod písmenom a) a b) : vo výške 9 583,75 eur/rok, za celý predmet nájmu.
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 14. 06. 2024 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 22 alebo 0908 742 963

Zobraziť obchodnú verejnú súťaž


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov: predajne č. 1 – miestnosti č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 o celkovej výmere 40,54 m2, predajne č. 2 – miestnosti č. 1.05, 1.06, 1.07 o celkovej výmere 39,90 m2, nachádzajúce sa na prízemí objektu „Regionálna tržnica“, súpisné číslo 2640, na ulici Baštová v Kežmarku, postavenom na pozemku parc. KN-C č. 44/3,
ostatná plocha o výmere 252 m2. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 1 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.
Súťažné návrhy musia byť predložené samostatne, za každú predajňu. Jeden navrhovateľ však môže podať súťažné návrhy aj na viacero predajní.
Minimálne ročné nájomné podľa účelu využitia:
1. Maloobchodné predajne s potravinárskym tovarom:
Predajňa č. 1 o celkovej výmere 40,54 m2 – vo výške 1 216,20 eur
Predajňa č. 2 o celkovej výmere 39,90 m2 – vo výške 1 197,00 eur
2. Maloobchodné predajne so spotrebným tovarom:
Predajňa č. 1 o celkovej výmere 40,54 m2 – vo výške 1 418,90 eur
Predajňa č. 2 o celkovej výmere 39,90 m2 – vo výške 1 396,50 eur
3. Prevádzky verejného stravovania:
Predajňa č. 1 o celkovej výmere 40,54 m2 – vo výške 1 621,60 eur
Predajňa č. 2 o celkovej výmere 39,90 m2 – vo výške 1 596,00 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 14.06.2024 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21 alebo 0905 903 016

Zobraziť obchodnú verejnú súťaž

Prílohy na stiahnutie