Aktuality

Väčšina kežmarských poslancov podporila prorozvojový rozpočet mesta

Unknown-2

Mestskí poslanci Kežmarku zasadali poslednýkrát v tomto roku. Hlavným bodom rokovania, ktoré sa konalo 14. decembra, bol rozpočet mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024. 

Navrhovaná výška rozpočtu, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný, je 26 161 465 eur. Určený je z veľkej časti na investície a rozvoj mesta, dotácie však poputujú aj do vzdelávania, rozvoja bývania, dopravy, infraštruktúry, podpory sociálnych služieb a podnikateľskej sféry. Mesto nebude v najbližšom roku navyšovať dane občanom ani ceny za elektrinu a plyn. Vďaka prezieravému konaniu samosprávy je ich cena zazmluvnená na tri roky dopredu.

Naplánované je dokončenie výstavby kompostárne, cyklochodníka, rekonštrukcia a oprava chodníkov, revitalizácia zelene či oslavy jubilejného 30.ročníka Festivalu Európske ľudové remeslo.“Verím, že tento ambiciózny, no starostlivo nastavený prorozvojový rozpočet sa nám podarí naplniť. Stojí za ním snaha zachovať investície, poskytnúť čo najlepšie služby našim občanom a zatraktívniť Kežmarok ako moderné, zdravé a dynamické miesto pre život,“ uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu, ovplyvnila všetky oblasti života mesta. Snahou samosprávy je znížiť dopady pandémie na lokálne prevádzky počas ich uzatvorenia či obmedzenia. “Malí podnikatelia sú jednými z najviac postihnutých subjektov. Na zmiernenie následkov a súčasne na to, aby sme prispeli k podpore využívania poskytovania služieb vo vonkajšom prostredí, znižujeme dane za užívanie verejného priestranstva pred vlastnou prevádzkou,” priblížil primátor. Nájomné pre letné reštaurácie a cukrárne sa v roku 2022 zníži na 0,00 € mesačne a spolu s ním aj daň za užívanie verejného priestranstva pred vlastnou prevádzkou pre propagáciu tovaru.

Poslanci schválili aj VZN o poskytovaní sociálnych služieb v meste. Mesto zriadilo fond, prostredníctvom ktorého bude finančne prispievať obyvateľom s trvalým pobytom v Kežmarku na úhradu služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby vzhľadom na nevyhnutné zvýšenie cien.

V ďalších bodoch programu sa diskutovalo o záverečnom účte mesta za rok 2021, návrhu na zmenu rozpočtu, ukončení územného plánu na výstavbu nových bytov, nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, zásadách prideľovania nájomných bytov a tiež o prenájme bytových a nebytových priestorov. Verejné korčuľovanie bude zdarma pre deti do 12 rokov, zvýhodnené pre osoby s trvalým pobytom na území mesta či držiteľov mestskej karty. Samospráva tiež plánuje kompletnú výmenu rádiovej siete mestskej polície, prechodu z analógového na digitálny systém a obnovu hasičskej zbrojnice.