Aktuality

Verejné obchodné súťaže na prenájom a predaj nehnuteľností do 30. júna

Noviny Kežmarok_sociálne siete

MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru, bufetu o celkovej výmere 16 m2 v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište s. č. 1857, Kežmarok, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.
Minimálne ročné nájomné: 819,20 eur
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0908 742 963, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov, miestností č. 5.03, č. 5.04, č. 5.05, č. 5.06, č. 5.07, č. 5.08, č. 5.09, č. 5.10, č. 5.11, č. 5.12 o celkovej výmere 516,8 m2 na 5. nadzemnom podlaží objektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok, zapísaných na liste vlastníctva č. 56 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.
Minimálne ročné nájomné: 11 308,08 eur
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Účel nájmu: zriadenie prevádzky na poskytovanie stravovacích služieb
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0908 742 963, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov, predajne č. 1 o celkovej výmere 40,54 m2, predajne č. 2 o celkovej výmere 39,90 m2 a predajne č 3 o celkovej výmere 75,00 m2 na prízemí objektu ,,Regionálna tržnica“ na ulici Baštovej 2640/3 v Kežmarku vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok.
Súťažné návrhy musia byť predložené samostatne, za každú predajňu. Jeden navrhovateľ však môže podať súťažné návrhy aj na viacero predajní.
Účel nájmu a minimálne ročné nájomné:
1. Maloobchodné predajne s potravinárskym tovarom: napr. nápoje, mäso- údeniny, ovocie, zelenina, vegetariánsky tovar, vegánsky tovar a všetok iný potravinársky tovar:
predajňa č. 1 – 1 945,92 eur/rok
predajňa č. 2 – 1 915,20 eur/rok
predajňa č. 3 – 3 600,00 eur/rok
2. Maloobchodné predajne so spotrebným tovarom: napr. drogéria, papiernictvo, odevy, obuv, knihy, biela technika a všetok iný úžitkový tovar:
predajňa č. 1 – 2 270,24 eur/rok
predajňa č. 2 – 2 234,40 eur/rok
predajňa č. 3 – 4 200,00 eur/rok
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.
Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0905 903 016, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov:
• Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2.
• Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok zapísaného na liste vlastníctva č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.

1. Na účel využitia:
a) Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzky verejného stravovania,
b) Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2, za účelom ich užívania ako športového zariadenia, fitnescentra, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok.
2. Na účel využitia:
a) Miestnosti č. 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podiel na spoločných priestoroch o celkovej výmere 101,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzky verejného stravovania,
b) Miestnosti č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m2 za účelom ich užívania ako prevádzky verejného stravovania, spolu o výmere 377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok.
Minimálne ročné nájomné:
1. za účel využitia pod písmenom a) a b): 9 032,00 eur/rok, za celý predmet nájmu ako celku
2. za účel využitia pod písmenom a) a b): 15 350,00 eur/rok, za celý predmet nájmu ako celku
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0908 742 963, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Malý Slavkov, a to stavieb a pozemkov v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Malom Slavkove, zapísaných na LV č. 286 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok.
Minimálna kúpna cena: 1 151 722,23 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk.
Bližšie informácie: martina.prokopovicova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0905 903 016, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 930, vchod číslo 27, na ulici Generála Štefánika v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2, spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5979/124427 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2 o veľkosti 5979/124427. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 2395 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.
Minimálna kúpna cena: 29 851,67 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0908 742 963, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 930, vchod číslo 29, na ulici Generála Štefánika v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2, spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3071/124427 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2 o veľkosti 3071/124427. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 2395 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.
Minimálna kúpna cena: 18 713,86 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0908 742 963, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 1642, vchod číslo 20, na ulici Petržalská v Kežmarku a spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve v podiele 26840/175703, zapísaného na liste vlastníctva č. 5800 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1. Právny vzťah k pozemku parc. č. KN-C 9430, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 463 m2, k. ú. Kežmarok, je evidovaný na liste vlastníctva č. 5913, na vlastníka Obec Ľubica v podiele 1/1.
Minimálna kúpna cena: 122 906,10 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0908 742 963, 0911 025 262


MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 930, vchod číslo 29, na ulici Generála Štefánika v Kežmarku, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2, spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5574/124427 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m2 o veľkosti 5574/124427. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 2395 na vlastníka Mesto Kežmarok v podiele 1/1.
Minimálna kúpna cena: 31 401,55 eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 06. 2023 do 12.00 hod
Vyhlasovateľ súťaže si okrem iného, vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke: www.kezmarok.sk
Bližšie informácie: alena.gallova@kezmarok.sk
tel: 052/466 01 21-23 alebo 0908 742 963, 0911 025 262

Prílohy na stiahnutie