Aktuality

Vodozádržné opatrenia priniesli do mesta viac zelene

08_01

Samospráva oslovila Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky so žiadosťou o vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok. Celkový rozpočet projektu bol 1 173 343, 87 eur.

 

Cieľom projektu bolo sedem samostatných aktivít v režime nakladania s dažďovými vodami a jedného parkoviska. Pre jednotlivé objekty išlo o vytvorenie systému odvedenia zrážkových vôd zo striech objektov a vôd z ich okolia prostredníctvom sústavy dažďových zvodov a priekop zaústených do dažďových záhrad a nádrží určených na polievanie zelenej steny, alebo na iné závlahové využitie akumulovanej vody. Z pohľadu zmierňovania dopadov klimatickej zmeny a zároveň napomáhania výparu boli riešené najmä dažďové záhrady a zelené steny vo forme využitia plôch, ktoré sú upravené na výsadbu a využité pre vytvorenie vhodného a výpar podporujúceho celku. Súčasťou opatrení je aj riešenie mobiliáru vo forme lavičiek, zvýšených záhonov, stojanov na bicykle a odpadkových košov.

Vodozádržné opatrenia majú takto funkciu znižovania povrchového odtoku zrážkových vôd a ich uchovania v mieste dopadu, ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia. Podružnou funkciou je tak nielen znižovanie povrchového odtoku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana územia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho odolnosti voči klimatickej zmene.

Odvedením zrážkových vôd z povodní spevnených plôch, striech, nespevnených plôch a ich zaústenie do bioretenčných prvkov – dažďových záhrad a retenčných prvkov – nádrží, predstavuje výrazné zlepšenie lokálnych povodňových stavov vyvolaných extrémnou zrážkovou činnosťou. Súčasťou opatrení sú aj opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dopadov zmeny klímy vo forme budovania zelených stien.

 

Nový cintorín

Bol riešený vo forme vybudovania zatrávnených zemných priekop ústiacich do dvoch retenčných nádrží určených na polievanie zelených stien. Samotný návrh retenčných nádrží je riešený tak, aby zrážkové vody či prípadné vody z topenia snehu za vhodných klimatických podmienok neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu. Návrh bol riešený na blokový dážď s dobou opakovania dva roky. Odvádzané zrážkové vody z priekop budú cez uličnú vpusť so sedimentačným priestorom zaústené do potrubí, ktoré budú odvádzať dažďovú do dvoch akumulačných nádrží veľkosti 30 m3, ktoré budú uložené na urovnanej ploche vo vrstvách: 3 cm piesková, 15 cm štrkový podsyp. Potrubie bolo ukladané do pieskového lôžka a obsypané pieskom do výšky 150 mm a následne zasypané pôvodnou zeminou. Potrubie bolo uložené v sklone dvoch percent. Na okraji areálu je zároveň umiestnená zelená stena pre podporu výparu a mikroklímy územia.

 

Hradný park

Problém je riešený vo forme vybudovania odvádzania zrážkových vôd z oblasti vo forme terénnych úprav v parku a vytvorenia dažďových záhrad. Dažďová záhrada je riešená vhodnou výsadbou a v nej je vytvorený aj retenčný priestor vyplnený makadamom. Keďže ide o park ležiaci pri Kežmarskom hrade, bolo výsadbový plán, ako aj typ a umiestnenie mobiliáru potrebné riešiť s pamiatkovým úradom. Samotný návrh dažďových záhrad je riešený tak, aby zrážkové vody neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu.

 

Ulice Nižná brána, Garbiarska, Severná a Weilburská

Vodozádržné opatrenia sú riešené vo forme vybudovania odvádzania zrážkových vôd z oblasti vo forme terénnych úprav a nových zaústení strešných zvodov do vytvorených dažďových záhrad. Dažďová záhrada je riešená s vhodnou výsadbou – a v nej je vytvorený aj retenčný priestor vyplnený makadamom. Samotný návrh dažďových záhrad je riešený tak, aby zrážkové vody neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu. Návrh bol riešený na blokový dážď s dobou opakovania dva roky. Súčasťou navrhnutých opatrení je aj zabudovanie mobiliáru – lavičiek, odpadkových košov a stojanov na bicykle.

 

Areál Základnej školy s materskou školou Nižná brána

Projekt vodozádržných opatrení bol riešený vo forme vybudovania odvádzania zrážkových vôd z oblasti vo forme terénnych úprav a nových zaústení strešných zvodov do vytvorených dažďových záhrad a retenčných nádrží určených na polievanie zelených stien. Dažďová záhrada je riešená s vhodnou výsadbou a v nej je vytvorený aj retenčný priestor vyplnený makadamom. Samotný návrh retenčných nádrží je riešený tak, aby zrážkové vody (prípadne vody z topenia snehu za vhodných klimatických podmienok) neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu. Odvádzané zrážkové vody budú zaústené do potrubí PVC-U DN 150 mm, ktoré budú odvádzať dažďovú do štyroch akumulačných nádrží veľkosti dvanásť m3, ktoré budú uložené na urovnanej ploche vo vrstvách: 3 cm piesková, 15 cm štrkový podsyp. Potrubie je ukladané do pieskového lôžka a obsypané pieskom do výšky 150 mm a následne zasypané pôvodnou zeminou. Potrubie je uložené v sklone dvoch percent. Na okraji areálu je zároveň umiestnená zelená stena v podobe konštrukcie s rastlinami pre podporu výparu a mikroklímy územia. Pri budovaní odvádzania zrážkových vôd zo strešných zvodov pri budove školy bolo potrebné miesto súbehu potrubia so základovou konštrukciou zabezpečiť izoláciou proti vode vo forme hydroizolácie a nopovej fólie s vhodným obsypom. Súčasťou navrhnutých opatrení je aj zabudovanie mobiliáru – lavičiek, odpadkových košov, zvýšených záhonov a stojanov na bicykle.

 

Parkovisko Dr. Alexandra

Projekt úpravy parkoviska Dr. Alexandra rieši povrchovú úpravu parkoviska kombináciou kamennej dlažby osadenej do štrkového lôžka (vodopriepustná povrchová úprava). Súčasťou projektu je návrh dažďových záhrad – ktoré povrchové dažďové vody zachytia a následne postupne pomaly vsakovaním odvedú vodu do podložia rastlého terénu. Výsadbou rastlín v rámci dažďových záhrad sa docielia aj ďalšie aspekty ekostabilizácie: zvlhčenie vzduchu, zachytenie prachu, zníženie hluku, priestor pre malé živočíchy.

Celková plocha riešeného územie je 19-tisíc m2.

Text a foto: Ondrej Miškovič