Občan > Úvod
Upozornenie na termín splátok dane a poplatku : 30.10.2016
Neprehliadnite !!! Mesto Kežmarok upozorňuje, že termín úhrady druhej splátky dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné...
[14.11.2016, Marketing]
Možnosť pre podniakteľov, zapojiť sa do Zľavovej kupónovej brožúry mesta Kežmarok
Možnosť pre podniakteľov, zapojiť sa do Zľavovej kupónovej brožúry mesta Kežmarok
Vážení podnikatelia, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektu zľavovej kupónovej brožúry, ktorú finančne podporuje mesto Kežmarok a pripravuje ...
[8.12.2016, Marketing]
Vianoce pod Tatrami
Vianoce pod Tatrami
Vianoce pod Tatrami 12.12.2016 – 5.1.2017 výstava výtvarných prác žiakov základných, stredných a umeleckých škôl z Kežmarku a okoli...
[8.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
26.K E Ž M A R S K Ý V I A N O Č N Ý T R H
26.K E Ž M A R S K Ý V I A N O Č N Ý T R H
26. K E Ž M A R S K Ý V I A N O Č N Ý T R H 13. – 16. 12. 2016 HLAVNÉ NÁMESTIEPredajný trh od 9.00 hod. (vianočné pečivo, hračky, textil, obuv,...
[8.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
Oznam – skúška sirén
Oznam – skúška sirén
Oznam – skúška sirén V piatok dňa 09. 12. 2016 o 12.00 h sa v meste Kežmarok uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tóno...
[8.12.2016, Referát civilnej ochrany]
Oznámenie o vývoze odpadu počas Vianočných trhov.
Vývoz komunálneho odpadu z ulíc Hlavné námestie, Hradné námestie, Hviezdoslavova sa počas Vianočných trhov uskutoční v stredu 14.decembra o 5:30 hod....
[7.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznam o výbere vriec na separovaný odpad.
Občania Kežmarku bývajúci v rodinných domoch, si môžu vrecia na separovanie odpadu pre rok 2017 vyzdvihnúť na mestskom úrade od 13. decembra 2016....
[7.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.decembra 2016.
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[7.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Naši cezhraniční partneri Vás pozývajú do Noweho Targu


[6.12.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Mikulášska nádielka v Kežmarku
Mikulášska nádielka v Kežmarku
Mikulášska nádielka v Kežmarku Mikuláš v Kežmarku, pestrá nádielka programu - Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom.... 6.12.2016 (utorok) o 16.0...
[5.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
PROGRAM NA MESIAC DECEMBER
POZRITE SI PROGRAM NA MESIAC DECEMBER, POZÝVAME A TEŠÍME SA NA VÁS MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO KEŽMAROKKULTÚRNE PROGRAMY – DECEMBER 2016 4. 12 . 20...
[5.12.2016, Kultúrne akcie mesta]
Pozvánka: Tvorivé dielne
Pozvánka: Tvorivé dielne
Vianočné tvorenie, 11. decembra / 14:30. Príďte stráviť kreatívne popoludnie do renesančného kaštieľa v Strážkach. Tešíme sa na všetky rodiny s deťm...
[1.12.2016, Marketing]
Plánujete podujatie v roku 2017? Dajte nám o tom vedieť.
Milí Kežmarčania, pripravujeme plán podujatí pre rok 2017 - KAM DO MESTA KK. Do zoznamu zbierame aj tie, ktoré organizujete Vy - podnikatelia, záujmo...
[30.11.2016, Marketing]
26.  K E Ž M A R S K Ý  V I A N O Č N Ý  T R H
26. K E Ž M A R S K Ý V I A N O Č N Ý T R H
26. K E Ž M A R S K Ý V I A N O Č N Ý T R H 13. – 16. 12. 2016 HLAVNÉ NÁMESTIE Predajný trh od 9.00 hod. (vianočné pečivo, hračky, textil, o...
[30.11.2016, Kultúrne akcie mesta]
26. KEŽMARSKÝ VIANOČNÝ TRH
Pozývame na 26. ročník KEŽMARSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOV. Príďte sa zabaviť do centra Kežmarku v dňoch 13. - 16.12.2016. Zároveň Vás srdečne pozývame na s...
[29.11.2016, Marketing]
Kapustnica Fest 2016
Mesto Kežmarok hľadá záujemcov do súťažných družstiev na varenie vianočnej kapustnice. Hláste sa do 5.12.2016 na mobilné číslo: 0905 205 770. Počet je...
[28.11.2016, Marketing]
Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier.
Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier.
Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier. Dňa 24. 11. 2016 partneri projektu v rám...
[28.11.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Mikulášska nádielka v Kežmarku
Mikulášska nádielka v Kežmarku
Mikulášska nádielka v Kežmarku Mikuláš v Kežmarku, pestrá nádielka programu - Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom.... 6.12.2016 (utorok) o 16....
[28.11.2016, Kultúrne akcie mesta]
Oznam: Kežmarská informačná agentúra
bude z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov zatvorená od 24.11.2016 do 30.11.2016. Otvárame 1.12.2016 v nových priestoroch na adrese Hlavné nám...
[23.11.2016, Marketing]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 188 | Ďalej >>
 
OVS prenájom časti pozemku CKN 41/1
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákon...
[2.12.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[2.12.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh na zaradenie územia Stredný tok Popradu do národného zoznamu európskeho významu
...
[1.12.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[30.11.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2017-2019


[28.11.2016, Oddelenie ekonomické]
Návrh VZN mesta Kežmarok č. ...../2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
...
[28.11.2016, Oddelenie školstva]
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. __/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


[28.11.2016, Oddelenie ekonomické]
Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a Futbalových štadiónov F1 a F2
...
[28.11.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov v MŠH V.Jančeka
...
[28.11.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov
...
[28.11.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku KN-E 6774/5, k.ú. Kežmarok
...
[28.11.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru - návrh na nájom bytov
...
[28.11.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru - návrh na opakovaný nájom bytov
...
[28.11.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na prvý polrok 2017


[28.11.2016, MSZ]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[25.11.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.11.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN Z "OC Kežmarok"
...
[22.11.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov


[18.11.2016, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 142 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie