Aktuality

Kežmarok vstupuje do rozpočtového provizória

01

Výpadok financií v mestskej kase spôsobený neschválením všeobecne záväzného nariadenia o daniach a poplatkoch mal za následok, že mesto vstupuje do rozpočtového provizória. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 14. decembra.

Kežmarok plánoval rozpočet vo výške 24 116 916 eur. Mesto investovalo nemalé financie do nových stavieb, rekonštrukcií ciest a podpory infraštruktúry, a to ešte pred zdražovaním. Občania tak majú novú polikliniku, telocvičňu, trhovisko či viac ako tri kilometre chodníkov. Pri súčasných cenách by sa to nedalo všetko zvládnuť, čo odzrkadľuje dobre nastavené investičné aktivity mesta v minulosti,” priblížil primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Zvyšovanie cien energií, dofinancovanie výpadkov z rozpočtu, inflácia a tiež výdavky v nadväznosti na valorizáciu miezd sa dotkli aj Kežmarku. Plánovaný rozpočet mesta počítal s vyšším príjmom z daní a poplatkov a pre jeho neschválenie je potrebné hľadať ďalšie možnosti. Mesto tak prišlo o 308 000 Eur na daniach a poplatkoch. Návrh mesta predstavoval priemerne zvýšenie daní a poplatkov vo výške 5 eur na byt ročne a 14 eur na dom ročne. Straty v rozpočte v tomto roku už boli viaceré. Odhadom o 350 000 Eur mesto prišlo vládou schválených príspevkov, o 30 000 eur za príplatky za zmennosť. Nehovoriac o 15% inflácií, 7% náraste miest zamestnancov verejnej správy od januára a 10% náraste od septembra budúceho roka dokopy tak mesto prišlo o viac ako 600 000 Eur. “Nesúhlas so zmenou potrebnou na zabezpečenie služieb a chodu mesta spôsobil stav, v ktorom sa mesto bude v novom roku nachádzať, a to je rozpočtové provizórium. Odmietam zvyšovanie poplatkov z oblastí sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva. Vyzval som predkladateľov pozmeňujúceho návrhu v daniach a poplatkoch Tomáša Šimoňáka a Pavla Fejerčáka na návrh, odkiaľ má mesto tieto chýbajúce zdroje vykryť, no odpoveď som na mestskom zastupiteľstve nedostal,” uviedol ďalej primátor Ján Ferenčák.

Zodpovednosť za chod mesta má nielen primátor ale aj poslanci. Rozhodnutie poslancov pri hlasovaní o zmenách v daniach a poplatkoch, zoskupených okolo neúspešných kandidátov na primátora bude mať negatívny dopad na každodenný život občanov. V hlasovaní boli za mierne navýšenie poslanci Baránek, Božoň, Gantnerová, Glevaňák, Jankura, Matia, Sabolová, Wagner, zdržali sa Gáborčík, Perignáth, Porubän a Zreľák. Proti boli Fejerčák, Griglák, Karabinošová, Levická, Šimoňák a Šišková.

Rozpočtové provizórium sa dotýka všetkých občanov mesta, počnúc športom, kultúrou, verejnoprospešných služieb či rozpočtových organizácií. Mesto môže v rozpočtovom provizóriu mesačne čerpať 1/12 minuloročného rozpočtu bez rozpočtových zmien. Výdavky mesto v takomto prípade čerpá v súlade so zákonným mesačným limitom, t.j. výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nesmú prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta. Mesto môže tento zákonný mesačný limit výdavkov prekročiť iba vo výnimočných prípadoch, ktoré tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Pozrieme sa opätovne na vlastné rezervy a bude to mať dopad na počet zamestnancov mesta aj na rozsah poskytovaných služieb,” povedal primátor.

Rok 2023 bude pre Kežmarok v znamení prípravy projektov a dokončenia investícií mesta, ktorými sa zdokonalila zdravotná starostlivosť, komunikácie či bývanie. Mohli by sme povedať, že pôjde o prípravné obdobie na spustenie výziev štátu, pri ktorých mesto bude hľadať externé zdroje na ďalší rozvoj. Vyzývam preto poslancov, aby taktiež hľadali spôsoby, ako naše mesto ďalej rozvíjať, uzavrel Ján Ferenčák.

Určená bola taktiež výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pre stravovanie v jedálňach mesto hľadalo kompromis, aby strava spĺňala nutričné hodnoty a zároveň nebola cena stravnej jednotky pre rodičov likvidačná.

Poslanci sa prvýkrát venovali i územnému plánu. Lokalita Pradiarne – Nad cestou sa z priemyselnej plochy mení na plochu rodinných domov. Maximálna podlažnosť bola stanovená na tri podlažia s podkrovím. Zmena v územnom pláne sa dotkne i miestnych komunikácií, kde sa zlepší sprístupnenie novonavrhovanej lokality výstavby rodinných domov a počíta sa aj so skvalitnením občianskej vybavenosti a služieb v danej lokalite.

Mestskí poslanci schválili prenájom športovísk domácim klubom, prenájom nových ambulancií v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti i nájmy a predĺženia nájmov mestských bytov.

Slovenská správa ciest (SSC) dostala do užívania časť pozemku v blízkosti kežmarského mosta. Po niekoľkých urgenciách a osobných intervenciách primátora mesta bol nový termín ukončenia prác SSC stanovený na koniec roka 2023. Ďalšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 30. januára budúceho roku.

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.
Oddelenie kultúry, komunikácie a propagácie

Galéria